Niech żyje kot!
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.ecocatscollection.com / www.PRASKA.shop 

Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i Klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.ecocatscollection.com, zwanego dalej Sklepem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
2. Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o., jest
Eco Cats Collection Sp. z o.o
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka 50
NIP: 6521747271
adres email: biuro@ecocatscollection.com
nr telefonu: +48 514 003 790
zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
4. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.
7. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu internetowego).
8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
9. Administrator Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.
10. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
2. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Sklepie internetowym i założenia Konta, Klienci zakładający Konto w Sklepie internetowym mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak adres e-mail, login i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać dodatkowo.
3. Administrator w ramach Sklepu internetowego może przechowywać informacje, np. dane osobowe niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości czy związanych z płatnościami.
4. Administrator w ramach Sklepu internetowego może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach:
a) złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
d) zapewnienia pełnej obsługi użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
e) dostosowywania oferty i doświadczeń użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych użytkowników,
g) kontaktowania się z użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
j) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
6. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu internetowego.
8. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego.
9. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,kraj),
f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
g) numer telefonu.
10. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego
11. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym.
12. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
13. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) , NIP , KRS: - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany sklep,
b) PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), KRS: 0000274399, NIP: 7792308495 i w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,

Polityka cookies i dane eksploatacyjne
1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
3. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administratorem cookies jest Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
4. Administrator w ramach Sklepu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:
5. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
6. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
7. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez użytkowników,
8. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
9. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie Sklepu internetowego do użytkownika.
10. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Sklepu internetowego.
11. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
12. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
13. Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
14. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
15. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
16. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Sklepu internetowego umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

Prawa i obowiązki Administratora i użytkowników
1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.
3. Klient/użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
4. Klient/użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu, m.in. formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
5. Klient/użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
6. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym są poprawne.
7. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta/użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Klienta/użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
8. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO)  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECO CATS COLLECTION Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (43 – 502) przy ul. Ligockiej 50, o numerze
  NIP 6521747271, prowadząca sklep internetowy o nazwie: shop (dalej: sklep internetowy).

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Ligocka 50, 43 – 502 Czechowice – Dziedzice lub za pomocą adresu e-mail: office@praska.shop

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Pani/Pana dane będą również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oraz w celu gromadzenia danych dotyczących zakupów w sklepie internetowym, a w przypadku założenia konta klienta także w celu umożliwienia korzystania z funkcji konta klienta (w tym logowania, przechowywania danych klienta, jego danych korespondencyjnych i sposobów płatności).
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: sklep internetowy, zewnętrzne biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi oraz firmy kurierskie, zewnętrzni operatorzy płatności internetowych oraz inne podmioty przewidziane prawem.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, gdy wymaga tego wykonanie umowy, na zasadach określonych w RODO. Dane mogą zostać przekazane
  do państwa trzeciego w przypadku, gdy produkty objęte umową mają zostać dostarczone
  do danego państwa trzeciego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w szczególności przez okres realizacji zamówienia oraz archiwizacji, a w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych – do dnia złożenia złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody. Dane przechowywane na koncie klienta będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  Za wycofanie zgody uznaje się także trwałe usunięcie konta ze sklepu internetowego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdej chwili oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody
  na przetwarzanie danych w każdej chwili.
 6. Administrator danych informuje, że przewiduje zautomatyzowanie procesu przetwarzania danych osobowych oraz profilowanie Pani/Pana osoby w celu lepszego dopasowania jakości usług. Sklep internetowy jest powiązany z narzędziem analitycznym Google Analytics udostępnianym przez Google LLC. Administrator może również przechowywać
  i wykorzystywać zanonimizowane dane aktywności użytkowników sklepu internetowego
  w celu usprawnienia działania strony internetowej oraz procesu zamówień internetowych.
  W tym celu administrator danych może korzystać z plików cookies.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO,
  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
  do złożenia zamówienia oraz jego realizacji przez sklep internetowy.

 

Zmiany Polityki Prywatności
1. Oferta Sklepu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres 14 dni od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Sklepu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl