Niech żyje kot!
 

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu – PRASKA.shop

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Instagram®
 2. Organizatorem Konkursu jest Eco Cats Collection Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Ligocka 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848261, NIP: 6521747271, REGON: 386423030, kapitał zakładowy: 5000,00 zł (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na zlecenie Eco Cats Collection SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Ligocka 50 NIP: 6521747271, REGON: 386423030, (dalej: „Zleceniodawca”).
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 5. Zleceniodawca jest fundatorem nagród w konkursie.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 7. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane (dalej: „Post Konkursowy”) do dnia 28.10.2021 roku do godziny 23.59.
 8. Konkurs trwa w serwisie Instagram® dnia 22.10.2021r. do 28.10.2021r. do godziny 23.59. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”). Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika w Terminie Konkursu następujących warunków:
 2. a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym uzyskanie pełnoletności oraz posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski;
 3. b) posiadanie aktywnego konta w serwisie Instagram® założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Instagram® (w przypadku braku posiadania konta, konieczna jest rejestracja przez stronę główną Instagram.com);
 4. c) wypełnienie zadania konkursowego zgodnie z regulaminem oraz wskazówkami zawartymi w treści postu konkursowego.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora będący stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 4 ust. 5, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • 3. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

3.1. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu powinien posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet, z prawem do udzielenia dalszej zgody zgodnie z p. 3.6 poniżej.

3.2. Uczestnik wysyłając zgłoszenie udziela niniejszym Zleceniodawcy na okres dwóch (2 lat od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie ze zgłoszonej pracy konkursowej (dalej: „Utwór”) (w całości lub w części) na następujących polach eksploatacji: Internet (w tym serwis Instagram).

3.3. Jeżeli w ramach pracy konkursowej został utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik, na zasadach określonych w p. 3.2. powyżej, udziela Zleceniodawcy zgodny na wykorzystanie swojego wizerunku.

3.4. Jeżeli w ramach pracy konkursowej został utrwalony wizerunek innej osoby niż Uczestnik, na zasadzie dalszej zgody, Uczestnik udziela Zleceniodawcy zgody na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony w ramach pracy konkursowej, na zasadach określonych w p. 3.2. powyżej.

3.5. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do pracy zwycięzcy, na następujących polach eksploatacji:

3.5.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3.5.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3.5.3. w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym Internet).

3.7. Uczestnik powinien posiadać wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do Pracy Konkursowej. Prace Konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób.

 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe zadane w treści Posta Konkursowego: Napisz w komentarzu zabawną historie związaną z Twoim kotem. Uczestnik może zgłosić na Konkurs większą ilość prac konkursowych, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę. Odpowiedź może być udzielona pod Postem Konkursowym.
 2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
 3. a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Zleceniodawcy,
 4. b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Zleceniodawca;
 5. c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne;
 6. d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych;
 7. e) musi być umieszczona pod postem konkursowym w czasie trwania Konkursu („Termin Konkursu”);
 8. f) musi spełniać warunki zadania określone w § 4 ust. 1.
 9. Jeżeli praca konkursowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymienionych powyżej, tj. w § 4 ust. 1 lub 2, nie będzie brać udziału w Konkursie.
 10. Organizator ma prawo usunąć komentarze z pracami konkursowymi, które naruszają postanowienia § 4 ust. 1 lub 2
 11. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej powołanej przez Organizatora dalej: „Komisja”.
 12. Zwycięzcami zostają Uczestnicy, którzy według Komisji zgłoszą na Konkurs najciekawsze i najbardziej kreatywne prace konkursowe (dalej: „Zwycięzcy”).
 13. W konkursie wyłoniony zostanie 1 (jeden) Zwycięzca.
 14. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana w komentarzu pod Transmisją Konkursową w terminie do 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
 • 5. NAGRODY
 1. Nagrodą w konkursie jest: CATS PACK 5w1

(dalej: „Nagroda”), w sumie przewidziano 1 nagrodę.

 1. Zwycięzca, w terminie 7 dni od opublikowania przez Organizatora informacji o wynikach Konkursu (będzie ona zamieszczona pod postem konkursowym), powinien skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na fanpage „PRASKA.shop”.

Po wysłaniu przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej na Fanpage „PRASKA.shop” danych adresowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu), zwycięzca otrzyma informację potwierdzającą, że jego wiadomość została odebrana. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę wiadomości we wskazanym powyżej terminie, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na konkurs kolejną najlepszą pracę konkursową, po Pracach Konkursowych Zwycięzców. Organizator ma 14 dni roboczych na wysłanie nagród od dnia otrzymania poprawnych danych do wysyłki.

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 2. W przypadku, gdy Nagroda stanowi nieodpłatne świadczenie przyznawane Zwycięzcy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509). Każdorazowo wartość Nagrody nie przekracza kwoty 200,00 zł. Nagroda korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509).
 3. W odniesieniu do Nagród, których przyznanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, zleceniodawca odprowadzi podatek od Nagrody zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Laureatowi Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki Laureat Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200). Podatek ten zostanie potrącony przez Eco Cats Collection SPÓŁKA Z O.O. i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

 • 6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres: office@praska.shop. W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS–INSTAGRAM PRASKA.shop”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

6.2. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

 • 7. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu - Eco Cats Collection Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Ligocka 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848261, NIP: 6521747271, REGON: 386423030, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu (uzasadniony interes realizowany przez Administratora), w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wysłania Nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz dodatkowo następujące dane Zwycięzców: adres zamieszkania, numer telefonu.

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 p. f) RODO.
 3. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników spółce Eco Cats Collection Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Ligocka 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848261, NIP: 6521747271, REGON: 386423030, kapitał zakładowy: 5000,00 zł w celu wydania nagród.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez obie firmy przez 60 dni od dnia otrzymania ich od Uczestnika. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 5. Organizator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych mu danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie PRASKA.shop:
  https://praska.shop/
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Instagram® ani bezpośrednio związany z serwisem Instagram®.

Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

Instagram® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl